آموزش Microsoft_Word

کلیدهای ویرایشی

کليد هاي ويرايشي :

همانطور که ميدانيد برنامه Word داراي کليدهاي ترکيبي فراواني مي باشد که در زير چند نمونه از مهمترين اين کليدها آمده است .

بعضي از اين جهت ها بستگي به فارسي و لاتين بودن متن دارد.

کلمه بعدی +Ctrl کليد جهت دار سمت چپ

کلمه قبلي +Ctrl کليد جهت دار سمت راست

پاراگراف بعدي +Ctrl کليد جهت دار سمت پایين 

پاراگراف قبلي +Ctrl کليد جهت دار سمت بالا

ابتداي پرونده Ctrl+Home

انتهاي پرونده Ctrl+End

ايجاد پاراگراف جديد Enter

سطر بعدي کليد جهت دار سمت پایين

سطر قبلي کليد جهت دار سمت بالا

حذف حرف بعدي مكان نما Delete

حذف حرف قبل مكان نما Back Space

حذف کلمه قبل Ctrl+Back Space

حذف کلمه بعدی Ctrl+Delete

ذخيره در حافظه Ctrl+C

ذخيره در حافظه و حذف Ctrl+X

فراخواني از حافظه Ctrl+V

اضافه کردن نظر