آموزش Microsoft_Word

سربرگ Home :

word pic1

پاراگراف و قالب بندی آن (Paragraph) :

همانطور که آموختيد پاراگراف شامل يك حرف ، يك کلمه ، يك جمله ، يك سطر يا چند سطر است که تا پايان نپذيرفته Enter نمي زنيم. هر جا که Enter  زده شد به معناي پايان يك پاراگراف است .

١- سطر بندي و تورفتگي ها (Indents & Direction) : 

سطربندي يا جهت (Direction) توسط اين گزينه ميتوانيد نوع و جهت تايپ خود را مشخص نمائيد . (Arabic-Latin) مسير، تراز  (Alignment) بعد از تعيين جهت تايپ اکنون نوبت محل قرار گرفتن متن است .اگر فهرست رو به پائين اين گزينه را باز کنيد به گزينه هاي زير برخواهيد خورد.

 

 چپ چين  (Left) :

موجب ميشود تا متن شما در سمت چپ قرار گيرد انتخاب اين گزينه بيشتر در متن لاتين کاربرد دارد. پاراگرافي که با اين گزينه
تايپ ميشود، از سمت چپ سطرها تراز بوده ولي سمت راست آنها تراز نمي باشد. براي اينكه سطرهاي پاراگراف تراز چپ  شود متن مورد نظر خود را بلوك کرده از نوار ابزر  Formatting کليد  Align Left   و يا از کليد ترکيبي  Ctrl+L استفاده کنيد. 

راست چپن  (Right) : 

موجب ميشود تا متن شما در سمت راست قرار گيرد انتخاب اين گزينه بيشتر در متن فارسي کاربرد دارد. پاراگرافي که با اين
گزينه تايپ ميشود ، از سمت راست سطرها تراز بوده ولي سمت چپ آنها تراز نمي باشد. براي اينكه سطرهاي پاراگراف تراز راست شود متن مورد نظر خود را بلوك کرده از نوار ابزار  Formatting کلید Align Right و يا از کليد ترکيبي Ctrl+استفاده نمایيد.

 

 وسط چين (Center) 

انتخاب اين گزينه موجب ميشود تا متن شما در وسط صفحه ( بين دو حاشيه ) قرار گيرد. البته اين به شرطي صادق است
که سطري را که تايپ مي کنيد تمام سطر را اشغال نكند. براي اين منظور شما ميتوانيد متن مورد نظر خود را بلوك کرده از نوار ابزار Formatting کلید Center و يا از کليد ترکيبي Ctrl+استفاده نمایيد.

- تراز شده حداقل (Justify Low)

 - تراز شده متوسط (Justify Medium)

 - تراز شده حداکثر (Justify high)

  فاصله خطوط (Line Spacing) :

براي زياد يا کم کردن فاصله بين خطوط (سطرها) از اين گزينه استفاده نمائيد. هر چه قلم شما درشتر باشد فاصله بين
اين مقدار را کم يا AT سطرها بيشتر و هر چه قلم ريزتر باشد فاصله بين سطرها کمتر خواهد بود. البته ميتوانيد توسط گزينه
زياد کنيد 

انتخاب قلم (Font) :

بخاطر اینکه این موضوع قبلا گفته شده است میتوان این موضوع را در اینجا مشاهده نمود .

 

اضافه کردن نظر