آموزش Microsoft_Excel

آموزش Excel2007 جلسه پنجم(5)

 شناسايي اصول تعيين عرض ستون ها و ارتفاع سطرها :

 

تغيير ارتفاع سطر : 

 

روش اول: روش دستي:

ماوس را روي مرز بين دو شماره سطر قرار دهيد و هنگامي كه اشاره گر آن به شكل  آموزش اکسل ديده شد، به سمت بالا يا پايين درگ كنيد 

 

روش دوم: روش AutoFit  ( اندازه خودكار):

ماوس را روي مرز بين دو شماره سطر قرار دهيد و هنگام يكه اشاره گر آن به شكل آموزش اکسل ديده شد، دابل كليك كنيد . Excel ارتفاع سطر را بطور خودكار به اندازه بلندترين محتواي وارد شده در سطر، تنظيم مي كند. اين قابليت  AutoFit نام دارد. 

 

روش سوم: روش عددي:

 

روي شماره سطر موردنظر، كليد راست ماوس را فشرده و از منوي باز شده، گزينه Row Height  را انتخاب كنيد. كادر Row Height باز شده و اندازه فعلي ارتفاع سطر را نشان مي دهد اندازه جديد را وارد كنيد. 

 

 

آموزش اکسل2007

 

 

 

آموزش اکسل2007

 

 

تغيير عرض ستون :

 

تغيير عرض ستون نيز به سه روش امكانپذير است: 

روش اول: روش دستي ماوس را روي مرز بين دو نام ستون قرار دهيد و هنگام يكه اشاره گر آن به شكل excel49  ديده شد، به سمت چپ يا راست درگ كنيد. 

 

 

روش دوم: روش AutoFit (اندازه خودكار)

ماوس را روي مرز بين دو نام ستون قرار دهيد و هنگامي كه اشاره گر آن به شكل آموزش اکسل2007 ديده شد، دابل كليك كنيد Excel عرض ستون را بطور خودكار به اندازه طولاني ترين محتواي وارد شده در ستون، تنظيم مي كند .

 

 

روش سوم: روش عددي 

روي نام ستون موردنظر، كليد راست ماوس را فشرده و از منوي باز شده، گزينه Column Width را انتخاب كنيد. كادر Column Width باز شده و اندازه فعلي عرض ستون را نشان مي دهد اندازه جدید را وارد کنید . 

 

 

 

آموزش اکسل2007

 

 

 

شناسايي اصول قالب بندي اعداد:

 

پس از اينكه اطلاعات را در سلولهاي Excel وارد كرديم، ميتوانيم شكل نمايش آنها را تغيير دهيم. به عنوان مثال، اعداد را سه رقم سه رقم با علامت كاما (,) جدا كنيم. به مجموعه اينگونه تغييرات قالب بندي گفته ميشود. قالب بندي محتويات سلول موارد ذيل است:

 

• شيوه نمايش اعداد، تاريخ، ساعت


• ترازبندي محتويات سلول


• خصوصيات قلم


• خصوصيات كادر سلول


• رنگآميزي سلول

 

 

شيوه نمايش اعداد، تاريخ، ساعت 

 

براي تعيين شيوه نمايش اعداد، تاريخ و ساعت از گروه Number در تب Home استفاده ميشود 

 

 

 

 

آموزش اکسل2007

 

 

 

 
 

 

 

 

آموزش اکسل2007

 

 

 

 
 

 

 

علاوه بر تنظيمات فوق، با كليك روي فلش پايين گروه Number ميتوان از كادر Format Cells استفاده كرده و تنظيمات پيچيده تري را اعمال نمود.

 

 

 

آموزش اکسل

 

 

 

 

اين تنظيمات در تب Number  قرار دارند  شكل كادر Format Cells نشان میدهد .

 

 

 

 

آموزش اکسل 2007

 

 

 

 

اضافه کردن نظر