آموزش Microsoft_Excel

آموزش Excel2007 جلسه دوم (2)

سر سطر ها و سر ستونها :

در هر sheet سطرها با شماره و ستونها با حروف انگليسي مشخص ميشوند. سرستون ها در بالاي sheet و سرسطرها در sheet انگليسي در سمت چپ صفحه (و sheet درفارسي در سمت راست) ديده ميشوند .

excel1


نوار پیمایش :(scroll bar)

از نوارهاي پيمايش عمودي و افقي براي ديدن قسمت هاي ديگر صفحه كه قابل رويت نيستند، استفاده مي شود . براي اين منظور كافيست نوار پيمايش) را در جهت مورد نظر حركت دهيد .

excel22


نوار وضعیت (status)

نوار پايين پنجره Excel نوار Status (و ضعيت) نام دارد. يكي از موارد كاربرد اين نوار، مشاهده مجموع  ميانگين و تعداد سلولهاي انتخاب شده است.

excel23


excel24


ساختار يك كاربرگ (Worksheet)

درExcel 2007 هر Worksheet  داراي 1,048,576 سطر (Row) و 1,384 ستون( Column) است . سطرها با عدد و ستون ها با حروف انگليسي (از A تا Z و سپس تركيب دو حرفي و سه حرفي حروف انگليسي مانند XAC ،XAB ،AC ،AB و ...)مشخص مي شوند. از محل برخورد هر سطر با يك ستون ، يك سلول (Cell) ايجاد مي شود . اطلاعات در اين سلول ها نگهداري مي شوند . در هر Worksheet (كاربرگ)، حداقل يك سلول فعال است . اين سلول با كادري ضخيم تر از ساير سلول ها ديده م ي شود و اطلاعاتي كه وارد مي كنيد، در اين سلول قرار م يگيرد با كليك روي هر سلول، مي توان آن را فعال نمود .

excel25


مقدار (value)

منظور از مقدار، داده هاي ثابتي است كه در سلول ها وارد مي كنيد. اين مقادير به چهار نوع تقسيم مي شوند:
• عدد
• متن
• تاريخ
• ساعت


فرمول (formula) :

فرمول شامل محاسباتي است كه درنتيجه انجام آن، يك مقدار بدست ميآيد. اين مقدار نيز ممكن است عدد ، متن ، تاريخ و يا ساعت باشد.

علاوه بر دادههاي فوق كه در سلولها وارد ميشوند، ميتوان تصوير را نيز مانند يك شيء وارد كرده و به صورت شناور، در هر جاي برگه(Sheet) قرار داد .


ذخيره كردن WorkBook

همانطور كه قبلاً نيز اشاره شد Workbook يك فايل است كه ميتواند حاوي تعدادي (Sheet) پس از وارد كردن اطلاعات، لازم است اين فايل را در يك مكان مشخص از حافظه كامپيوتر ذخيره كنيد. با ذخيره كردن workbook كليه sheet هاي آن نيز ذخيره ميشوند. براي ذخيره كردن فايل ابتدا روي دكمه office كليك كرده و سپس گزينه Save As را انتخاب كنيد تا كادر SaveAs باز شود .

excel26

در اين كادر، محل ذخيره شدن فايل را تعيين كرده و در بخش File name نام فايل را وارد كنيد. براي ذخيره كردن workbook گزينه Excel Workbook را در بخش Save as type انتخاب كنيد (اين گزينه بطور پيشفرض انتخاب شده است). در اين حالت، Excel2007 فايل را با پسوند xlsx ذخيره ميكند . در پايان روي دكمه Save كليك كنيد .


 ایجاد یک Workbook جدید

 

براي ايجاد يك Workbook جديد روي دكمه office كليك كرده و سپس گزينه new را انتخاب كنيد. كادر New Workbook باز ميشود . 

 

excel27

در اين كادر، ابتدا در منوي سمت چپ، گزينه Blank and recent و سپس گزينه Blank Workbook را از بخش مياني انتخاب كنيد .

 

اضافه کردن نظر